Gaza, een schandevlek

G A Z A
e e n s c h a n d v l e k

reisverslag

21 – 25 november 2011

waarneming van
een sluipende volkerenmoord

Samenvatting:

De reis naar Gaza was bedoeld voor parlementsleden. Op uitnodiging van ‘The Council for European Palestinian Relations’ in Brussel namen acht Nederlanders, geen van hen parlementslid, deel aan het bezoek aan Gaza. Honderd parlementsleden, journalisten en actievoerders van 40 landen uit vrijwel alle continenten participeerden.

Bij wijze van achtergrondinformatie wordt een schets op hoofdlijnen gegeven van de officiële Nederlandse politieke visie terzake. Deze geeft volop steun aan het internationale isolement van Hamas en aan de Israëlische afgrendeling van Gaza. In de internationale gemeenschap is, naar aanleiding van Operation Cast Lead de aanval op Gaza door Israël in december 2008/januari 2009, de vraag aan de orde gesteld of Hamas en Israël toen het internationaal recht schonden. De Nederlandse regering, de ministers van Buitenlandse Zaken Verhagen en Rosenthal voorop, streeft naar het frustreren van de behandeling van een studie terzake, het Goldstone rapport. Met die benadering pogen zij de loop van het internationaal recht onmogelijk te maken. De Nederlandse regering draagt er medeverantwoordelijkheid voor, dat de Gazanen volledig vogelvrij en rechteloos zijn.

Dit verslag beoogt – met de concentratie op een vijftal constanten in het Israëlisch beleid en het geven van een impressie van de stand van zaken in Gaza – toevoegende waarde aan te dragen. Deze kan gezien worden als complementair aan de veelheid van beschikbaar feitenmateriaal en analyses uit Israëlische bronnen, gegevens uit de Familie van Organisaties van de Verenigde Naties, van internationale mensenrechtenorganisaties, van Palestijnse en Israëlische ngo’s, alsmede het rapport van de recente bevindingen van The Rights Forum.

Aangetoond wordt, dat de Israëlische ideologie en doelstellingen, vertaald in actie van de overheid, gericht zijn op het verwijderen van alle Palestijnen uit “het beloofde land”. In het geval van Gaza gebruikt Israël een scala van instrumenten die leiden tot sluipende volkerenmoord. Met een groot aantal elkaar versterkende acties en maatregelen wordt de Gazaanse samenleving ernstig ontwricht en – de huidige omstandigheden gelijkblijvend – op termijn vernietigd.

Aandacht wordt besteed aan de verontschuldiging die de Amerikaanse en de meeste Europese delegaties – onder het oog van onder andere veertig Arabische TV-kanalen – overbrachten over de niet-aflatende steun van hun regeringen aan het desastreuze Israëlische beleid. Naast de bekende steun van Shia Iran aan Hamas, was de overduidelijke steun van leidinggevende religieuze elementen in de Sunni stroming, 1,4 miljard moslims sterk, opmerkelijk te noemen.

Passages worden gewijd aan in het oog springende aspecten: het Israëlische onderdrukkingssysteem door middel van grootschalige en langdurige detenties, inclusief wijdverbreide
martelpraktijken, en een paar door Israël gestelde voorwaarden bij de recente gevangenenruil met korporaal Gilad Shadid.
Van de zijde van de Palestijnen in Gaza stond één oproep centraal:

“Verlos ons van deze wurgende belegering!”

En, tenminste, “laat ons toegang krijgen tot onze akkers in de bufferzones langs de Israëlische muur en tot onze eigen visserijgronden op zee. Op die manier kunnen wij vrijwel geheel in onze voedselbehoefte voorzien en zijn dan nauwelijks meer afhankelijk van internationale hulp.”

De bijzondere constellatie ter plaatse indachtig, wordt enige aandacht besteed aan de multilaterale en bilaterale financiering van de Israëlische bezetting (ook door Nederland) en aan de Nederlandse consulaire dienstverlening. Voorgesteld wordt het verlies aan investeringen in de Gazaanse haven, het vliegveld en een Fokker F-50 van Israël met rente terug te vorderen en het vigerende reisadvies te verscherpen. Enige gedachten werden ontwikkeld ter verbetering van de consulaire dienstverlening aan de Nederlandse gemeenschap en aan de Gazaanse bevolking.

Tenslotte wordt een visuele impressie gegeven van de martelpraktijken van “de enige democratie in het Midden-Oosten”.

Lees verder:

http://harryvanbommel.sp.nl/weblog/files/2011/12/Gaza-reisverslag-final.pdf

Advertenties