Het ultieme doel van een moslim – een les waarmee ik de heilige maand ramadan afsluit

In het verleden heb ik in het noorden van het land regelmatig lezingen en toespraken gehouden in verschillende kerken. Ik heb alleen maar hartverwarmende christenen leren kennen die openlijk stonden voor dialoog en kennismaking. Ze lieten mij zelfs de oproep voor het gebed in een kerk doen. Christenen wilden angsten wegnemen over de islam en moslims vanwege de uitspraken van Pim Fortuyn destijds en de komst van Geert Wilders. Helaas de kloof tussen moslims en niet-moslims (christenen) wordt veroorzaakt door fanatici uit zowel kerkelijke hoek als van mensen uit ons midden die namens de islam het beste zijn in schreeuwen en die zich menen in te spannen tegen het ‘ongelovige’ Westen.

Laat je geloof niet kapen door extremisten. Er zijn daar buiten heel wat kerken die je verwelkomen om ze kennis te laten maken met de islam voor meer wederzijds begrip. Het ultieme doel van de islam is dat mensen elkaar geen kwaad doen en onrecht plegen. Heb je die status bereikt dan heb je God’s naam ‘Assalaam’ (De Vrede) eer gedaan en gestreefd naar datgene wat Hij van je verwacht op aarde.

Vraag iedere moslim waarom wij geschapen zijn, dan weet hij meteen het antwoord te geven door een vers uit de Koran aan te halen waarin God zegt: ‘Ik heb de djinn en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden’. Men citeert dit vers en houdt het daar bij op. Ondanks dit antwoord, heeft men zich hier behoorlijk in vergist en niet verder gekeken dan wat er daadwerkelijk met het vers wordt bedoeld. Als men het vers reciteert en daarbij stopt, dan wekt dat de indruk dat God er op ‘kickt’ dat we voor Hem buigen met gebeden of dat alles ophoudt bij het nakomen van slechts de vijf zuilen. Zoals we weten heeft God niets aan je gebeden of aan je vasten. Hij wordt niet rijker en niet eens ‘vrolijker’ van (al staat dat wel vermeld in de koran en overleveringen van de profeet, maar dat is beeldspraak en metaforisch bedoeld). Kortom: God Zelf heeft niets aan je aanbiddingen. Het ultieme doel van het aanbidden is omdat het in het belang is van de mensheid zelf. Je bidt vijf keer per dag omdat het gebed zoals God zelf zegt in de Koran jou weerhoudt van het begaan van slechte daden. De profeet aan de andere kant heeft gezegd dat wiens slechte daden door zijn gebed niet weerhouden worden, zullen zijn gebeden door God niet aanvaardt worden. Als je in het aardse leven mensen bedriegt, tegen ze liegt, besteelt, doodt et cetera, dan zal jouw gebed alleen in het hiernamaals je niet redden. Dit geldt voor alle andere aanbiddingen. We vasten omdat het goed is voor zowel ons lichaam en onze geest, maar ook omdat het mensen dicht bij elkaar brengt en dat we zuiniger omgaan met voedsel et cetera. Hier wederom gaat het dus om onze eigen belangen. Van het geven van de armenbelasting wordt God Zelf niet rijker van, maar het is bedoeld om armen mee te voeden en blij te maken. God legde op ons het verbod op alcohol en het eten van varkensvlees of gestikte dieren… omdat de islam meent dat ze schadelijk zijn voor onze gezondheid en voor de maatschappij.

Los van het bovenste allemaal komen er ook nog eens honderden verzen bij waarin God telkens oproept dat moslims goede daden moeten verrichten. Een van de nobelste zaken waar de Koran en de profeet er op aandringen is het waken over het welzijn van anderen, het bestrijden van onderdrukking, het vermijden van smaad en roddel enzovoort. God noemde bijvoorbeeld tig koningen die als tirannen op aarde hebben geheerst jegens hun bevolkingen, zoals de Farao, Nimrod en anderen. Hij verweet ze hard in de Koran voor de onrecht die ze pleegden. De Koran is fel tegen dictatuur en onderdrukking omdat God wil dat bevolkingen onderling in een vreedzame en gelukkige samenleving leven.

Kortom: De hele Koran en alle aanbiddingen die wij verrichten hebben een sociale en maatschappelijke doel en dat is vrede bewaren onder de mensen. Daarom zei God in de Koran niet voor niets: Wie een mensenleven redt is het alsof hij de gehele mensheid heeft gered. Het redden van een mensenleven betekent dus dat je wenst dat die persoon een leven krijgt waarin hij zich gelukkig in voelt en niet omdat je hem hebt gered voor de lol of voor de tijdverdrijf.

Als christenen of wie dan ook toenadering bij je zoeken met het doel om je te bekeren misschien, dan ga je op de uitnodiging af met de goede bedoelingen. Als moslim ben je op dat moment een vertegenwoordiger van de islam en dus voer je het woord een beetje namens God Zelf die De Vrede is. Dat houdt in dat je daar naar toe gaat om vrede met die mensen te zoeken ongeacht het verschil in jullie geloof. Je leert elkaar kennen, je neemt de vooroordelen weg wanneer ze je vragen naar je geloof en je vertelt ze waarom jij een moslim bent en niet waarom zij zou zouden moeten bekeren. Dit is belangrijk om te onthouden. Maar je ultieme doel is het stichten van vrede tussen moslims en christenen of welke andere godsdienst dan ook. Meer vraagt God ook niet van je. Want het mooiste van alles is dat God in de Koran heeft vermeld dat je mensen niet kunt bekeren, want je bent geen meester over hun harten. Zelfs niet als het je dierbaren en familie zijn van wie je houdt::

“Jij kunt wie jij lief hebt niet naar leiding (de islam) brengen, maar God brengt wie Hij wil naar de leiding en Hij kent hen die het goede pad volgen het best.” Koran 28: 56

Dit vers is neergedaald naar aanleiding van de oom van de profeet. Zijn oom heeft hem sinds hij wees was opgevoed. De profeet hield van zijn oom heel erg. Toen hij gekozen werd door God om profeet te zijn, wilde hij zo graag zijn oom laten bekeren, maar toen stak God Persoonlijk een stokje voor en zei tegen hem dat ‘jouw liefde voor je oom, je niet zal helpen om hem te bekeren, want Ik ben Diegene die leiding geeft en niet jij of wie dan ook’.

In een ander vers herhaalt God deze boodschap en zegt:

Vermaan dan; jij (Mohammed) bent slechts een vermaner. 22 En jij bent geen heerser over hen” Koran 88: 21-22.

Duidelijker kan niet. Dus als je afstapt op christenen of niet-moslims, vertel de boodschap van de islam op de beste manier wat je kunt, maar ga niet op een bekeringsdrang. Je bent geen Jehova getuige of een evangelist, maar ga als overgavene die slechts het geloof uitlegt met de intentie dat je vrede sticht. Want als je dat doel hebt bereikt, dan heb je het ultieme doel ook bereikt. Stel dat je wel met de intentie gaat om te bekeren, je weet dan dat je in dit geval 9 van de 10 keer met de koude kermis thuis komt. Je gaat telkens praten met niet-moslims vanuit het idee dat je ze wilt bekeren, maar het lukt je natuurlijk niet altijd. Dus ben je iedere keer teleurgesteld. In dit geval teleurgesteld in jezelf en dus jezelf verwijten dat je het misschien niet goed doet of je gaat die niet-moslim verwijten omdat hij niet wil bekeren en daarmee heb je hem in een hoekje geduwd in plaats van hem te zien als broeder in de menselijkheid waar je in vrede mee samenleeft. Verlies dus nooit je doel uit het oog en dat is niets anders dan vrede stichten met mensen. Dat is namelijk de reden waarom de mens op aarde wordt beproefd om te kijken of ze onderling met elkaar kunnen opschieten in plaats van elkaar’s levens te beroven.

Als laatst vergeet nooit dat je als moslim niet alleen beschermer bent van moslims, maar van iedere jood of christen die met jou in vrede leeft. Je beschermt hun kerken en synagogen namens de islam omdat zij daarin ook God gedenken. Het is een heleboel moslims ontgaan dat de alle eerste verzen waarin God heeft verklaard dat moslims de strijd (jihad) moesten aangaan om op te komen voor hun rechten, heeft God daarin naast het verdedigen van moskeeën ook synagogen en kerken vermeldt:

“39 Aan hen die bestreden worden is [de strijd] toegestaan omdat hun onrecht is aangedaan; God heeft de macht hen te helpen, 40 die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: “Onze Heer is God” ? en als God de mensen elkaar niet had laten weerhouden dan waren kluizenaarsverblijven, kerken, synagogen en moskeeën waarin Gods naam vaak genoemd wordt zeker verwoest. Maar God zal hen die Hem helpen zeker helpen; God is krachtig en machtig” Koran 22: 39-40

Na het lezen van deze prachtige verzen is elke uitleg overbodig, maar er is één klein iets wat ik er aan wil toevoegen en dat ziet men weleens over het hoofd. In dit vers komt God niet alleen op voor moskeeën, kerken, synagogen en kluizenaarsverblijven, maar Hij zegt daarvoor iets heel erg belangrijks. God komt ook op voor het vrije woord en de vrijheid van religie.

Een moslima en een non demonstreren samen op de Tahrirplein in Caïro

Deze verzen werden geopenbaard naar aanleiding van wat de Qurayshieten (ongelovigen van Mekka) de moslims hebben aangedaan in Mekka. Ze werden verdreven en onderdrukt, geboycot, gemarteld en van voedsel en levensmiddelen ontnomen tot aan de honger toe. De moslims die al eerder geëmigreerd werden naar Medina en onder de leiding van de profeet leefden, hadden geen geduld meer en smeekten de profeet om te strijden zodat ze voor hun families in Mekka opkomen. Het duurde even voordat deze verzen werden geopenbaard waarin God expliciet toestemming gaf om voor het eerst de strijd te voeren tegen de ongelovigen van Mekka. Maar een belangrijk onderdeel van deze verzen is dat stukje waarin God zegt:

“Die zonder recht uit hun woningen verdreven zijn, alleen maar omdat zij zeggen: “Onze Heer is God”

In dit gedeelte spreekt God duidelijk de woorden uit waarin Hij opkomt voor het vrije woord. Slechts omdat mensen zeggen ‘wij geloven in God’ werden ze dus onderdrukt en verdreven. Vrijheid van meningsuiting? Maar wat het mooier maakt is dat het stukje ‘wij geloven in God’ heel algemeen is. Iedereen die ergens in gelooft valt in feite hieronder. God had makkelijk dat stukje kunnen vervangen met ‘wij geloven in islam’ of ‘wij zijn moslims’, maar dat heeft Hij niet gedaan. De Alwijze heeft het algemeen gehouden zodat iedereen die ergens in gelooft, het recht heeft om zich vrij te voelen om daarin te geloven.

Moslims moeten zich verdiepen in hun geloof en met een opgeheven hoofd de aarde bewandelen met de vreedzame boodschap die hun geloof uitdraagt. Sticht je vrede onder de mensen, dan heb je jezelf een veel belovende plek gegarandeerd in het hiernamaals.

Hulde aan deze Amerikaanse christelijke broeders:

Een gezegend Iftarfeest toegewenst

Badr Youyou

Advertenties