De ‘ongelovige’ volgens het Koranische perspectief

Kafir

Allereerst wil ik de term in het Nederlands ‘ongelovige’ in het kort bespreken. De term is zeer misleidend wanneer je het met de ware betekenis van het woord ‘kafir’ in het Arabisch vergelijkt. In het Arabisch heeft de term een andere betekenis zoals dat in de volgende tekst zal blijken. De term ‘ongelovige’ klinkt alsof wie niet in de islam gelooft automatisch een ‘ongelovige’ is en dus hetzelfde is als wat men in het Arabisch verstaat: ‘een kafir’. Zoals ik in deze tekst zal ophelderen is dat niet het geval. Succes met het lezen:

Los van de verschillende vormen die er zijn over de term ‘kafir’ (wat men vertaalt als ‘ongelovige’), wil ik het beperken tot één daarvan, namelijk over diegenen die God in de Koran uitgeroepen heeft tot ‘ongelovigen’ ondanks het feit dat ze wisten dat God’s boodschappers de waarheid spraken.

Definitie van een ‘ongelovige’ volgens de Koran: is iemand die de boodschap van de islam goed begrepen heeft en hij weet dat het afkomstig is van God, maar desondanks toch dat blijft ontkennen. Iemand vroeg mij een keer: hoe kan iemand die weet dat iets de waarheid is, maar daarna toch blijft ontkennen? Het antwoord is simpel: De waarheid weten betekent niet meteen dat je het nakomt of erkent of volgt of er aan gehoor geeft. Het eerste wezen ooit dat God niet wilde gehoorzamen en in opstand kwam is Diabolo (Iblies = duivel). Nadat God Adam schiep, beval Hij de engelen en ook Iblies om voor Adam te buigen. Iblies was zo arrogant en vond zichzelf beter, dat hij erdoor weigerde om te buigen. In de Koran staat:

“Toen Wij (God) tot de engelen zeiden: “Buigt eerbiedig neer voor Adam”, bogen zij zich eerbiedig neer, behalve Iblies; hij weigerde en was hoogmoedig, want hij was een van de ongelovigen.”

Zoals je hier leest verklaarde God dat Iblies een ‘ongelovige’ is en dit is de ware definitie van een ‘ongelovige’. Namelijk iemand die God’s boodschap heeft gekend, maar toch afwijst. Iblies weet dat God de Waarheid is. De vervloekte duivel heeft met de Heer persoonlijk gesproken. Het is om die reden dat hij daarom ongelovige is geworden en niet omdat hij niet in God gelooft. Verder is deze wijsheid een universeel probleem wereldwijd sinds het ontstaan van de mens. Elke dag en overal kom je mensen tegen die handelingen verrichten waarvan ze weten dat het niet mag en niet door de beugel kan. Een dief bijvoorbeeld weet dat stelen niet mag. Niet mogen stelen is een universele waarheid waar we allemaal in geloven. Het is onrechtvaardig en misdadig. Toch zijn er overal mensen zat die donders goed weten dat ze niet mogen stelen en oplichterij plegen, maar dat massaal blijven doen. Dit geldt voor allerlei andere praktijken, van moord tot liegen… Dus dat je de waarheid kunt weten en toch er niet naar handelen of volgen, is niet vreemd. Het is de grootste smet die mensen elkaar doorgeven en voor dit gegeven zullen we met zijn allen ons verantwoorden bij de Schepper in het hiernamaals. Want zoals ik vaak heb vermeld, God heeft alle mensen, waar dan ook voorzien van een geweten (fitrah). Iedereen weet ongeveer wat goed en wat kwaad is, ongeacht of hij een geloof heeft of niet. Iedereen ook neigt eerder naar het goede in plaats van het kwade. Slechts diegenen die bewust voor het kwade kiezen en op aarde geen spijt van krijgen, zullen zich bij God moeten verantwoorden.

De profeet heeft tig keer aan de ongelovigen de boodschap verhelderd en aan hen aangetoond door middels van het verrichten van wonderen dat hij God’s boodschapper is. Maar telkens hebben ze dat ontkent en geweigerd de islam te aanvaarden, want het paste niet in hun straatje en het was niet in hun belang.

Het volgende vers uit de Koran toont ook aan wie de ware ongelovigen zijn. Namelijk diegenen die weten dat de islam de waarheid is, maar toch uit arrogantie het niet willen aanvaarden:

146 Zij aan wie Wij het boek gegeven (joden en christenen) hebben, kennen het zoals zij hun zonen kennen. Een groep van hen verbergt echter de waarheid willens en wetens. (De koe: 146)

God verklaart in dit vers eigenlijk dat niet alle joden en christenen ‘ongelovigen’ zijn. Slechts diegenen onder hen die wisten dat Mohammed echt God’s boodschapper is, maar dat willens en wetens ontkenden, zijn in de ogen van God ‘ongelovigen’.

Duidelijker dan dit ga je het niet krijgen zou je denken, maar dat is niet alles. God vermeld in hoofdstuk De Mieren hetzelfde probleem. Toen Mozes met bewijzen kwam en de tovenaars van de Farao uitdaagde en daarna hen versloeg, wisten ze op een gegeven moment dat Mozes met de waarheid kwam. Ze waren daar zelfs van overtuigd. Maar toch weigerden ze de waarheid te aanvaarden:

“13 Toen dan Onze tekenen duidelijk zichtbaar tot hen kwamen zeiden zij: “Dit is duidelijk toverij.” 14 En zij verwierpen ze uit onrechtmatigheid en hoogmoed, hoewel zij zelf overtuigd waren. Kijk dan hoe het einde was van de verderfbrengers.” (De Mieren: 13-14)

Lees dat stukje in het ‘vet’. De tovenaars van de Farao kozen dus liever voor hun onrechtmatigheid en hoogmoed in plaats van zich over te geven aan de waarheid waar Mozes mee kwam. Dus wanneer we het hebben over ‘ongelovigen’ dan hebben we het over mensen die kennis hebben genomen van de islam op een correcte wijze en ook (stiekem) overtuigd zijn geraakt dat het de waarheid is, maar toch uit hoogmoed de boodschap afgewezen hebben. Alleen deze mensen komen in aanmerking voor de hel.

Nog een vers uit de Koran waarin dat helder wordt aangetoond is vers 106 uit hoofdstuk 3:

“106 op de dag dat sommige gezichten wit en andere gezichten zwart zullen worden. Wat hen dus betreft van wie de gezichten zwart worden: “Zijn jullie ongelovig geworden na geloofd te hebben? Proeft dan de bestraffing ervoor dat jullie ongelovig waren.”” (Koran 3: 106)

God zal de ongelovigen ter verantwoording roepen en hun de vraag stellen: “Zijn jullie ongelovig geworden na geloofd te hebben?”. Let op het gedeelte: ‘Na geloofd te hebben’. Ook hierin lees je duidelijk dat ze hebben geloofd dat de islam de ware boodschap is, maar pas toen ze dat ontkenden werden ze ‘ongelovig’. Dit is logisch, want hoe kan je een waarheid ontkennen als je niet eens weet dat het de waarheid is?

Lees de Koran in de details, dan zul je merken dat telkens wanneer God naar ‘ongelovigen’ verwijst, dan heeft hij het over diegenen aan wie de boodschap verduidelijkt werd en die ook wisten dat het de waarheid is. Het volgende vers zegt ook precies hetzelfde:

“113 Het past de profeet en de gelovigen niet vergeving te vragen voor de veelgodendienaars ook al zijn zij verwanten, nadat het voor hen duidelijk geworden is dat zij de bewoners van het hellevuur zullen zijn.” (Het Berouw: 113)

De woorden ‘nadat het voor hen duidelijk geworden is’ betekent dat ze het in de gaten hadden dat ze helbewoners zullen worden. Met andere woorden: ze kwamen erachter dat de islam de waarheid is. Ze wisten het al te goed en daarom wisten ze dat indien ze zich niet aan de islam overgeven dat het hellevuur hun bestemming zal worden.

Moslims die het niet eens zijn met het bovenstaande komen weleens met onderstaande vers als bewijs dat God andere religies niet aanvaard tenzij niet-moslims zich bekeren tot de islam:

“85 Wie iets anders dan de Islam [de overgave aan God] als godsdienst wenst, van hem zal het dan niet worden aanvaard. Hij behoort in het hiernamaals tot de verliezers.” (Koran Aali Imraan: 85)

Dit vers bewijst dat helemaal niet. Om dit vers goed te begrijpen dien je het te bestuderen volgens de context waarvoor het werd neergedaald. Dit vers slaat op het feit dat God niet twee waarheden kan accepteren. De islam is inderdaad de laatste religie die God via Mohammed heeft verkondigt. Mohammed kreeg de opdracht om dus te roepen dat het enige geloof die God monotheïstisch maakt is de islam en dus kan je daar geen concessies mee doen. Je kan bijvoorbeeld de islam niet mengen met een ander geloof. De islam is een unicum en zodra je erachter komt dat het de waarheid is, dan dien je het te volgen. Maar er komt nog meer bij dit vers kijken. Namelijk het feit dat het vers gericht was naar de ongelovigen waar ik het boven over heb. De ongelovigen zoals ik eerder zei, wisten dat de profeet de waarheid sprak en dat hij God’s boodschapper is. God zegt direct na vers 85 het volgende:

“86 Hoe zou God de goede richting [nog] wijzen aan mensen die ongelovig zijn geworden na geloofd te hebben, die getuigd hadden dat de gezant waarachtig is en tot wie de duidelijke bewijzen gekomen waren?” (Aali Imraan: 86)

Het vers sloeg dus op mensen die wisten dat de profeet de waarheid sprak en geen leugenachtige profeet is. Ze zijn pas ongelovigen geworden ‘na geloofd te hebben’! En ze hadden getuigd dat Mohammed een waarachtige gezant is tot wie de duidelijke bewijzen gekomen waren!

De betekenis van ‘kafir’

Verder betekent de term ‘kafir’: iemand die iets bedekt en verbergt. Dat geeft aan dat je pas iets kan bedekken als je weet wat het is. In de Koran verwijst God met de term ‘kafir’ naar ‘kwekers’. God vermeld:

“… is als de regen waardoor het plantenleven de kwekers verblijdt” (De ijzer: 20)

De term ‘kwekers’ lees je in een Arabische Koran als ‘kuffaar’ (meervoud van kafir). In het vers verwijst God naar een kweker die zijn zaden onder de grond verbergt. Dit is de echte betekenis van een ‘kafir’. Iemand dus die weet wat de waarheid is, maar het toch verbergt en ontkent.

Kortom: verwar de term ‘ongelovige’ niet met ‘niet-moslim’. Ze hebben allebei twee verschillende betekenissen. De ongelovige volgens de definitie boven gebaseerd op de Koran zal naar de hel gaan, maar dat betekent niet dat alle niet-moslims ongelovigen zijn. Want de meesten weten gewoonweg niet dat de islam de waarheid is. Sterker nog: ze zijn juist bevooroordeeld erover en velen onder hen geloven oprecht dat de islam niet de waarheid is, maar een slecht geloof gezien het feit dat moslims vandaag de dag een ontzettend slecht beeld over de islam geven.

Het verbaast me enorm dat veel moslims dit soort dingen niet weten. Dat heeft verschillende oorzaken: een kwestie van desinteresse en diegenen die wel geïnteresseerd zijn, komen niet aan de juiste informatie. Of ze zijn vergiftigd door literatuur (ook salafistische literatuur) die hen voorziet van misleidende en oppervlakkige informatie waardoor dit hen een onbekende gegeven werd. Diegene die met mij hierover wil discussiëren, verzoek ik eerst zich te verdiepen in deze materie of stel een open vraag ten minste alvorens je de wijsneus uithangt.

Wil je andere definities van de term ‘ongelovige’ weten, dan verwijs ik je naar het volgende artikel: Gaan ongelovigen naar de hel?

Badr Youyou

Advertenties