Geen vrijheid, geen islam

Keep freedom freeZolang moslims vrijheid niet op nummer één plaatsen en dit ook niet beseffen of ervan overtuigd zijn, zal er niets zijn wat hen zal redden of verenigen. Zelfs de islam zal hen niet kunnen verenigen. In tegendeel zelfs. Als ze denken dat de overwinning in de islam zelf zit, dan zullen ze verdeeld blijven raken. Klinkt dit gek in je oren en je kan het niet helemaal vatten?

Als moslims en met name de islamisten denken dat succes of hun dromen alleen te kunnen bereiken via de islam terwijl er verschillende groeperingen bestaan met een ieder zijn eigen agenda en sektarische visie, kunnen ze nooit samen komen om iets te bereiken. Want iedere partij denkt de waarheid in pacht te hebben en dat God aan haar kant staat. Met zo een mentaliteit kom je als moslim geen stap verder.

Waar je wel verder mee komt is wanneer je beseft dat de islam vrijheid voorop plaats. Geen vrijheid, geen islam. Wanneer vrijheid je uitgangspunt is, wat dus ook betekent dat je die ook voor een andere gunt, dan zullen jullie allebei wel in staat zijn om tot een overeenkomst te komen. Dit is feitelijk wat Europa of het Westen in het algemeen sterker heeft gemaakt dan alle moslimlanden bij elkaar. In het Westen wordt veel waarde gehecht aan vrijheid in het algemeen en voor iedere individu. Waar ik me aan irriteer is het feit dat de islam dit al zelf heeft als basis, maar moslims dat gewoonweg niet beseffen. ‘Westerlingen’ zullen ongeacht hun religieuze verschillen, ideologieën die feitelijk meer verdeeld zijn onderling dan de sektarische verschillen van moslims, zij (westerlingen) zullen altijd zich verenigen onder het dak van ‘vrijheid’. Dat is hier in het Westen een heilig aspect die ondanks al hun verschillen, niet opzij zullen leggen. Dit is de reden waarom zij onderling meer kunnen afspreken en hun doelen bereiken, dan zelfs moslims onder dezelfde stroming, om het maar nog niet te hebben tussen sjiieten en soennieten.

Vrijheid is de basis van alles wat je doet als moslim. Jouw geloofsbelijdenis moet gebaseerd zijn op vrijheid en niet op dwang. Als iemand jou onder druk zet om de shahada (geloofsbelijdenis) te leggen, dan kan je die wel een honderdtal keer herhalen, maar God zal het niet van je aanvaarden. De aller eerste voorwaarde binnen alle handelingen in de islam zijn ook gebaseerd op vrijheid. De voorwaarde om te vasten, te bidden, aalmoes te betalen…, moeten allemaal gebeuren zonder dwang. Als je alle islamitische jurisprudentie ( أصول الفقه الإسلامي ) boeken erbij pakt en je leest over de voorwaarden ( الشروط ), dan zie je dat de aller eerste voorwaarde bij elke handeling is: ( عدم الإكراه ) (er geen dwang). Alles wat je met dwang doet in de islam, wordt zonder enige meningsverschil afgewezen door letterlijk alle geleerden en er bestaat geen één die hier een andere mening over heeft. Ook door God wordt niets met dwang geaccepteerd. Dat is de reden waarom Hij in hoofdstuk de Koe zegt:

“Er is geen dwang in de religie”. (2: 256)

De term die God hier heeft gebruikt is ‘addien’. De term betekent ‘religie’. Hij zei niet ‘islam’ of ‘godsdienst’, maar Hij zei ‘religie’. Hier moet je echt stil bij staan. De term religie heeft namelijk een bredere betekenis dan slechts godsdienst of nog beperkter de ‘islam’. Religie is veel alomvattender en heeft een veel bredere begrip. Het heeft niet alleen te maken met het geloof, maar ook met alles wat er omheen gebeurd.

Verder heeft de Koran tig keer veel tirannen verweten. Tirannie betekent geen vrijheid. Constant veroordeelde Hij onrechtvaardigheid die ze hebben gepleegd jegens hun volkeren en dat ze zichzelf tot goden hebben verklaard om mensen te dwingen tot gehoorzaamheid. Later zal ik dit verwerken allemaal in een langere tekst met verzen die ik erbij haal.

Er zijn nog een paar prachtige verzen uit de Koran die ik niemand wil onthouden waarin God aantoont hoe vrijheid boven alles staat. Vrijheid gaat letterlijk vóór alles. Vóór de godsdienst, vóór de islam zelfs en ook nog eens; vóór het geloven in God Zelf. Alvorens ik de verzen benoem, dient iedereen te beseffen dat om in God te geloven heb je op de eerste plaats vrijheid nodig. Om God te ontdekken en te leren kennen moet er wel eerst de gelegenheid zijn om dat te kunnen doen. In een tiranniek land waar een heerser godsdiensten zou verbieden, wat in het verleden veel voorkwam (denk aan Pol Pot en keizers uit het verleden), zal onwetendheid en dwang heersen waar mensen niet de gelegenheid krijgen God te ontdekken en aanbidden. Daarom heeft God verklaard dat alvorens Hij mensen naar de aarde stuurt, eerst vrijheid zullen krijgen. Zonder vrijheid was de mens gewoon net als alle dieren die op commando en programmering functioneren. Wat de mens uniek heeft gemaakt, is dat hij de vrijheid heeft om keuzes te maken tussen goed en kwaad. Deze twee zijn twee essenties van vrijheid. Ga je als tiran mensen dwingen om alleen het gene te doen wat jij goed- of afkeurt, dan heb je vrijheid van hen ontnomen. Dit is wat de mens zeer uniek maakt vergeleken met alle andere schepselen.

Kijk om je heen. Alle dieren, hemellichamen, planten, wat los of vast zit, sterren, planeten et cetera, functioneren zoals ze moeten functioneren. Ze wijken niet af. Ze doen wat zij moeten doen zoals de natuurkunde dat van hen verwacht. Geef je een plant water en wat zon, dan zal ze groeien. Dieren doen precies wat hen dieren maakt en wijken daar niet van af. De zon doet haar werk, de regen doet zijn werk, de aarde draait om haar as en om de zon op de manier zoals dat volgens de natuurkunde hoort te gaan. Alleen de mens is hierin een grote uitzondering. Die heeft een groot geschenk toevertrouwd gekregen dat vrijheid heet. Vrijheid is zoet. We houden ervan. Niemand die in een gevangenis wordt gezet of die een dwangbuis draagt, zal daar blij mee zijn. Want het gaat geheel tegen zijn natuur en biologie in. Daarom hunkert ieder mens automatisch naar vrijheid. Dieren hebben op zich ook vrijheid. Er is geen dier die het zal overleven zonder vrijheid. Alleen hebben zij in tegenstelling tot de mens een ‘beperkte’ vrijheid. Dieren kennen geen ‘goed’ en ‘kwaad’ zoals de mens dat kent.

Zoals ik eerder zei: God heeft de mens vrijheid om te kiezen tussen goed en kwaad geschonken. We lezen dit allemaal terug in hoofdstuk De Partijen. God zegt:

“72 Wij hebben de toevertrouwde taak aan de hemelen, de aarde en de bergen aangeboden, maar zij weigerden haar te dragen en schrokken ervoor terug. De mens droeg haar? hij is een onwetende zondaar” (33: 72)

Koranexegesen uit het verleden hebben nogal gediscussieerd over de betekenis van ‘toevertrouwde taak’. De meest geaccepteerde conclusie was dat de betekenis ervan is: ‘gehoorzaamheid’ ( الطاعة ). Ze bedoelden dus dat God heeft ‘gehoorzaamheid’ aan Hem aan alles aangeboden, maar dat ze het allemaal geweigerd hebben, behalve de mens. Er is één geleerde die ik beschouw als een mijn grote meester en inspirator en dat is de respectabele Mohammed Mitwalli Al Sha’rawi. Dit fenomeen van een geleerde is feitelijk de bron van mijn islamitische denkwijze. In Egypte wordt hij nog steeds na zijn overlijdenis beschouwd als de geleerde der geleerden. Afijn. Het was hij van wie ik las dat de toevertrouwde taak waar God het over heeft de keuze maken tussen goed en kwaad is. Wat geleerden van vroeger zeiden, dat het namelijk ‘gehoorzaamheid’ zou betekenen is maar deels correct. Want gehoorzaamheid doen al de hemelen, de aarde en de bergen. Alles wat er bestaat volgens de Koran aanbidt God. Dus het is niet slechts gehoorzaamheid. Maar wat wel de mens onderscheid van hen is dat de mens vrijheid heeft geaccepteerd om te mogen kiezen tussen goed en kwaad. De hemelen, aarde en bergen hebben God ervoor bedankt. Dat is waarom ik eerder zei dat alles wat vast en lost staat is geprogrammeerd en doet zijn taken zoals het hoort. Dat is te danken aan het feit dat ze de keuze tussen goed en kwaad hebben afgewezen. Alleen de mens heeft het geaccepteerd en hij was zoals God zei: ‘onwetend en een zondaar’. De reden waarom de mens het heeft geaccepteerd is omdat hij zag hoe mooi het is. Vrijheid is ook iets moois. God heeft het: ‘de toevertrouwde taak’ (amaanah = أمانة) genoemd. Het is iets wat hij in bruikleen heeft gekregen en waar hij als mens in het hiernamaals voor moet verantwoorden. Als je iets toevertrouwd krijgt, dan gaat dat niet zonder verantwoordelijkheid. Vaak is het gene wat je ook toevertrouwd krijgt een last op je schouders. Het kan voor jou of tegen je werken. Stel ik wil bij jou je een groot geldbedrag in bruikleen achterlaten. Als je slim bent, dan ga je die afwijzen. Want je wilt daar niet verantwoordelijk voor zijn. Straks raak je het misschien kwijt en heb je een probleem met mij. Daarom is het slim om het af te wijzen en me ervoor te bedanken, ondanks het feit dat het om geld gaat wat heel aantrekkelijk lijkt. Maar de mens zag die vrijheid en dacht: “wat mooi!.. ik wil het wel!”. Daarom was hij ‘een onwetende zondaar’. Hij wist niet waar hij aan begon.

Het tweede verhaal uit de Koran waar naar vrijheid wordt verwezen is het verhaal van Adam en Eva. Toen ze nog in het paradijs woonden en niet van de boom hadden gegeten, leefden ze een leven net als die van dieren. Beide liepen ze naakt en kenden ze geen schaamte of verlegenheid. Precies zoals het geval bij dieren, maar opeens aten ze van de boom. Er ging meteen een metamorfose en er veranderde iets in hun fysiologie. Dat heeft geleidt tot het feit dat ze voor het eerst een schuldgevoel voelden wat ze voorheen niet hadden. Ze begonnen meteen te zoeken naar bladeren van de bomen om hun schaamstreken te bedekken, want opeens kregen ze schaamte wat ze daarvoor ook niet hadden. Feitelijk wat dus Adam en Eva op dat moment voelden was de vrijheid van het kiezen tussen goed en kwaad. Iets wat ze niet kenden of hadden vóór ze van de boom hadden gegeten. Vanaf dat moment heeft God hen op aarde neergezet. Ze werden direct uit het paradijs verwijderd en namen die vrijheid van het kiezen tussen goed en kwaad, mee naar de aarde.

Dit te hebben gelezen, zul je beseffen hoe essentieel vrijheid is. Namelijk dat het de uitgangspunt is in alles wat we doen. Een samenleving zal nooit slagen of vooruitgaan zonder vrijheid op de eerste plaats te zetten. Door alleen vrijheid aan onszelf en aan elkaar te gunnen kunnen we rond te tafel zitten. Je mag met mij in alles verschillen, maar in vrijheid niet. Zodra onze meningsverschil onze vrijheid gaat aantasten, dan weten we samen dat we die grens niet mogen overschrijden en dus moeten we zien te komen tot een akkoord. Als een van ons tweeën de andere niet de vrijheid gunt die hij zichzelf gunt, dan zal er nooit en nimmer een akkoord komen. Dit is nu waar moslims wereldwijd mee worstelen. Ze moeten vrijheid boven alles en zelfs boven zichzelf plaatsen. Boven hun godsdienst of welke ideologie dan ook, want dan pas zullen ze in staat een harmonieuze en vredige samenleving te bereiken.

Alle islamitische bewegingen, partijen, ideologieën die er bestaan, zullen vruchteloos zijn zonder vrijheid. Ze kunnen concurreren onderling wie het hardst van hen schreeuwt, maar ze zullen telkens in elkaars haren vliegen wanneer puntje bij paaltje komt. Er is geen wet, geen sharia en zelfs niet de Koran die de problemen van de moslims zal oplossen als ze niet vrijheid voorop plaatsen. Dit moet je goed ontknopen. Je kunt hoog of laag springen, maar dit is een grote feit die je niet zult kunnen afschudden of ervan afwijken. Iedere roeping of het nu namens God, de Koran of door welke ideologie dan ook gedaan wordt zonder dat de eigenaar ervan niet heilig overtuigd is dat vrijheid op nummer één moet zijn, zal geen succes boeken. Allemaal verloren tijd die alleen maar meer bloed en verdeeldheid zal laten vloeien. Dit is wat namelijk in veel landen gebeurd. Iedereen trekt aan zijn eigen touw en denkt te weten wat de waarheid is en wat hij voor anderen kan bepalen.

Jouw leven en ideologie is gedoemd te mislukken als je God’s vrijheid die Hij aan je schonk negeert of niet op de eerste plaats zet.

Lees de reacties of reageer mee op Facebook. Klik hier.

Badr Youyou